Skogstjärn och alla skogens vatten

I Sverige återfinns över 100 000 sjöar som är större än ett hektar, och våra bäckar, åar och vattendrag sträcker sig över 5 700 mil. Vatten är viktigt för att skogen ska må bra, men även för att våra djur och växter ska kunna leva och frodas.

I den här artikeln pratar vi mer om de typer av vattenansamlingar som du kan stöta på under skogspromenaden, såsom bäckar, tjärn och gölar.

Bäckar: En bäck är en smal vattenansamling där vattnet ofta rinner i en snabb takt. Om snösmältning eller kraftig nederbörd skulle föreligga kan en tillfällig bäck skapas, som upphör att existera när vattnet trängt tillbaka i jorden.

Tjärn: Ett tjärn, eller skogstjärn, är en naturligt bildad sjö som befinner sig i skogen. Vattnet är ofta klart och tjärnen är ofta små till ytan.

Gölar: Påminner om tjärn, men är oftast mindre och återfinns främst vid myrmarker. Vattnet är dessutom grumligare och mer brunaktigt i jämförelse med det vatten som existerar i ett tjärn.

Sjöar: En vattensamling som existerar vid de platser där jordytan är sänkt på ett naturligt sätt. Sjöarnas vatten kan härledas till nederbörd, vattendrag, bäckar och andra typer av vattensamlingsplatser som mynnar ut i sjön.

 

 

Vattenfall: En plats där vattnet störtar rakt ner, då ett vattendrag föreligger. Många mindre vattenfall bildar en fors.

Källa: En källa består av grundvatten som strömmar ut ur jorden eller ur ett berg. Källvattnet är alltid klart, och i många fall fyller källorna på vattendrag samt sjöar. Om vattenflödet till källan är tillräckligt stort kan ett omgivande kärr, eller källkärr, bildas.

Lämna en kommentar